• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổ chức Công đoàn Bình Thuận-Tự hào truyền thống vẻ vang 90 năm Công đoàn Việt Nam

29/07/2019 770 Đã xem

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 28/7/1929, Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất khai mạc do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chủ trì. Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Công đoàn Việt Nam) là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Kể từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra dẫn dắt phong trào.

Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Trong cuốn “Đường cách mệnh”, Đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về tính chất, nhiệm vụ tổ chức Công hội đỏ như sau: “Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi của công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đại diện bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Công đoàn Việt Nam luôn luôn là một tổ chức công đoàn cách mạng, gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích toàn dân tộc, đồng hành với sự phát triển đất nước qua các thời kỳ. Trải qua 90 năm hoạt động, Công đoàn Việt Nam đã đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn mang bản chất giai cấp công nhân, luôn phấn đấu vì lợi ích của người lao động và của đất nước.

90 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Với những tên gọi khác nhau để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (thời kỳ 1929 – 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 – 1939), Hội công nhân phản đế (1939 – 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941- 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946- 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961- 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập văn hóa, kinh tế thế giới, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, với trọng tâm phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “xanh – sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, “xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”…, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Trong những năm gần đây, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, đang tăng nhanh về số lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, đồng thời chất lượng đội ngũ cũng được nâng lên. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24-26/9/2018, đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Chủ tịch. Đại hội đã xác định 09 nhóm chỉ tiêu, 09 nhiệm vụ tổng quát và 03 khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ, ngoài ra còn có 01 chương trình trọng tâm "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước".

Cũng như giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Bình Thuận đã hình thành sau 2 cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xuất phát từ những công nhân đồn điền, lao động biển, lao động khuân vác, công nhân xây dựng cầu đường, những thợ điện, thợ máy, thợ dệt… Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công nhân và lao động Bình Thuận đã sớm được tập hợp trong các tổ chức Công hội đỏ, cùng với nhân dân trong tỉnh đứng lên tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền vào tháng 8 năm 1945.

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh sớm có ý thức giác ngộ cách mạng. Trong 30 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, cùng với sự lớn mạnh dần lên của phong trào Công đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức, công nhân lao động Bình Thuận đã tỏ rõ bản lĩnh kiên cường của giai cấp công nhân. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào tháng 2 năm 1976, Liên đoàn Lao động Thuận Hải được thành lập, là tiền thân của Liên đoàn Lao động Bình Thuận. Năm 1992, sau khi chia tách tỉnh, Liên đoàn Lao động Bình Thuận chính thức được thành lập.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Bình Thuận trải qua 10 kỳ Đại hội. Mục tiêu của 10 kỳ Đại hội đặt ra luôn phù hợp với từng giai đoạn cách mạng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước. Trải qua hơn 40 năm, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Bình Thuận có những chuyển biến tích cực về tổ chức hoạt động. Tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên. Từ 506 công đoàn cơ sở, với 18.475 đoàn viên năm 1992 đến nay đã có 10 Liên đoàn Lao động cấp huyện, thị xã, thành phố, 07 công đoàn ngành và 01 Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, với 1.439 công đoàn cơ sở, 76.608 đoàn viên công đoàn trên 82.334 công nhân, viên chức, lao động.

Những năm qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh đã có những chuyển biến tốt. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Cùng với việc tiếp tục duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động, Công đoàn Bình Thuận đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động như “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy” hàng năm đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được cụ thể hóa gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua  "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn"; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Ngoài việc biểu dương khen thưởng các công nhân có nhiều thành tích xuất sắc, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần công nhân lao động, đặc biệt là công nhân bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, công nhân làm việc ở những vùng sâu, vùng xa. Việc tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động của công đoàn các cấp.  Công nhân, viên chức, lao động luôn tích cực hưởng ứng các đợt vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức, lao động nghèo; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân lao động làm việc ở những công trình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có điều kiện về quê đón Tết; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng tấm séc hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho các cá nhân nhân Lễ kỷ niệm

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận với chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo nghề hệ sơ cấp, trung cấp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Nhà trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; Công tác quản lý, điều hành, giảng dạy, học tập từng bước được nâng lên; hiệu quả đào tạo của Trường có nhiều chuyển biến tốt, góp phần tích cực vào việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh

Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ở các cấp công đoàn . Tổ chức công đoàn đã đầu tư xây mới nhà làm việc cho Liên đoàn Lao động huyện Đức Linh,  huyện Tuy Phong, thị xã La Gi, 01 trường dạy nghề, nâng cấp Nhà khách cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Công đoàn cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp hàng nghìn đoàn viên ưu tú xuất thân từ công nhân, lao động.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có hiệu quả, tổ chức Công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; đội ngũ công nhân, lao động ngày càng xứng đáng là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – trí thức, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh nhà.

Thành tích đó là kết tinh của quá trình phấn đấu rèn luyện liên tục của các thế hệ công nhân, lao động, các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong tỉnh từ ngày Công đoàn Bình Thuận được thành lập đến nay.

Thường trực LĐLĐ tỉnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho các cá nhân nhân Lễ kỷ niệm

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của tỉnh nhà có những bước đi vững chắc và đúng hướng.  Tuy nhiên, với xu thế phát triển chung, nhất là trong quá trình nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, trong thời gian tới, chắc chắn tại tỉnh nhà, đội ngũ CNVCLĐ sẽ tăng nhanh về số lượng cũng như chất lượng. Nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là phải quán triệt sâu sắc các quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Nhằm thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ để thông qua đó tập hợp, xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng vững mạnh đúng với tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để làm tốt điều đó, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; thiết thực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để mỗi chúng ta ôn lại chặng đường đã qua, tri ân sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã hy sinh, cống hiến, đóng góp vì quê hương, đất nước và tổ chức Công đoàn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam trong 90 năm, giai cấp công nhân và công đoàn trong tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức đẩy mạnh công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần đưa Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top